Frågor & Svar

Jag vill söka medel från fonden

Fråga: Jag bor i en annan stad än Göteborg. Kan jag söka?
Svar:
Ja, om du är boende i Sverige. Stiftelsen vänder sig till sökande i hela Sverige.

Fråga: Jag har försörjningsstöd, är det någon mening att jag söker? Det dras väl ändå av sen?
Svar: Du är välkommen med din ansökan! Beviljade bidrag ska gå till sådant som inte täcks av försörjningsstödet och får därmed inte medräknas i beräkningen av norm (se informationen på sidan
"Om Stiftelsen").

Fråga: Jag har försörjningsstöd och är orolig för att få avdrag. Kan ni sätta in pengarna på en annan persons konto om jag blir beviljad?
Svar: Vi betalar bara ut till den sökandes bankkonto. De flesta socialsekreterare känner till att de i försörjningsstödet inte ska medräkna bidrag från stiftelser som vänder sig till behövande. Skulle det ändå hända, går det bra att hänvisa hit till stiftelsens hemsida var det framgår att bidrag ur fonden inte får utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg, det vill säga sådant som ingår i normen.

Fråga: Jag vill inte att det ska synas på mitt konto att det kommit in pengar om jag blir beviljad. Kan ni skicka mig en avi istället?
Svar: Vi skickar ogärna avi då den kan komma på avvägar. Det kan då ta upp till 60 dagar innan pengarna kommer tillbaka från Bankgirocentralen. Konto är alltid bäst. Det kan finnas många skäl till oro att pengarna syns på kontot, men kanske hittar du ett lugnande svar bland de andra frågorna. Välkommen annars att kontakta stiftelsen via e-post, så hoppas vi kunna vara till hjälp.

Fråga: Jag får svårt att hinna med att inkomma med min ansökan innan sista ansökningsdag. Måste ansökan vara stiftelsen tillhanda senast då, för att kunna behandlas?
Svar: Ansökan ska vara gjord senast sista ansökningsdag. Poststämpelns datum gäller. Senare insända ansökningar kan dessvärre inte beaktas.

Fråga: Kan jag skicka in ansökan och bilagor med e-post?
Svar: I dagsläget kan ansökan endast göras i pappersform och behöver vara komplett, varför även bilagor behöver skickas in på detta sätt.

Fråga: Jag har verkligen ansträngd ekonomi. Är det bra om jag skickar med kopior på hyresavier, kontoutdrag och annat som visar detta?
Svar: De dokument som ska biläggas ansökan framgår av ansökningsformuläret och det är endast dessa som beaktas vid behandlingen av ansökan.

Fråga: Jag har flera barn och vill söka för alla. Ska jag skicka in en ansökan för varje barn eller hur ska jag göra?
Svar: Vi ser gärna att du söker för alla barn i en och samma ansökan. Uppge barnens namn och födelsedatum och vad som söks till vem.

Fråga: När kan man som tidigast få veta om ansökan beviljats? Kan man få förhandsbesked?
Svar: Besked om utbetalning kommer i anslutning till att medel delas ut.  Det finns tyvärr ingen möjlighet tillförhandsbesked.

Fråga: När sker utbetalning av beviljade medel?
Svar: Information om utbetalningsdatum ges vid varje ansökningsperiod, men detbrukar på våren vara i månadsskiftet maj/juni och på hösten i november/december, med reservation för ändringar. För 2019 var vårens utbetalningsdatum den 24 maj och höstens den 2 december.

Fråga: Jag har sett att det är rea just nu på det jag sökt pengar till. Kan jag köpa det innan ni betalar ut? Har sökt några gånger tidigare och nästan alltid blivit beviljad så tänkte chansa.
Svar: Det är aldrig någon garanti att ansökan beviljas, även om så tidigare har skett. Om ansökan beviljas, ska du redovisa med kvitton som visar hur medlen använts. Kvitton får ej vara daterade tidigare än utbetalningsdatum, eftersom stiftelsen inte beviljar medel för redan gjorda inköp eller genomförda aktiviteter.

Fråga: Min ansökan har blivit beviljad men jag har inte fått några pengar. Däremot har jag fått en blankett som jag ska skicka tillbaka tillsammans med kvitton för att redovisa hur jag använt pengarna. Det börjar dra ut på tiden nu -är det tänkt att jag ska göra inköpet först och skicka in kvitton, för att det beviljade beloppet ska kunna betalas ut?
Svar: Det låter som att något blivit fel! Stiftelsen delar inte ut medel till redan genomförda aktiviteter/inköp. Du ska således inte inhandla något innan du fått utbetalningen. Det kan finnas flertalet orsaker till fördröjningen och du bör därför kontakta stiftelsen, så att vi kan utreda vad som är anledningen till dröjsmålet. Använd gärna kontaktformuläret här på hemsidan.

Fråga: Det stod på blanketten att beviljade medel ska redovisas. Hur ska jag redovisa?
Svar: Du får hemskickat en redovisningsblankett, vilken du ifylldska skicka tillbaka till stiftelsen tillsammans med kvitton eller motsvarande underlag som visar hur pengarna använts.

Jag har skickat in en ansökan

Fråga: Jag ska köpa en begagnad cykel av en privatperson, hur redovisar jag ett sådant köp?
Svar:  Du redovisar med ett skrivet kvitto från den du köper cykeln av. På kvittot ska framgå ort och datum samt så specifikt som möjligt vad du köpt, säljarens namn, adress och övriga kontaktuppgifter, så att det lätt går att kontrollera kvittots giltighet och attköpet verkligen ägt rum.

Fråga: Vad händer om jag inte redovisar?
Svar: Det minskar dina möjligheter att bli beviljad medel från fonden i framtiden. Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen, skatteverket, revisorer m fl ochbehöver i sin tur visa att medel använts på ett korrekt sätt.

Fråga: Jag har skickat in min redovisning, men försent! Är min redovisning godkänd ändå?
Svar: Nej, dessvärre! De sökande har tre månader på sig efter utbetalningsdatum att sända in sina redovisningar. Dessa gås sedan igenom fram till ett visst datum. De redovisningar som inkommer därefter kan tyvärr inte beaktas.

Fråga: Jag har fått avslag men vill prova att söka igen. Hur ofta delar stiftelsen ut medel?
Svar: Det är två ansökningsperioder per år - höst och vår. 

Fråga: Hur ofta kan jag söka medel ur fonden?
Svar: Ansökningsperioderna är två per år och det är möjlig att söka varje år och period. Garanti för att medel kan beviljas finns dock inte. 

Fråga: Jag har synnedsättning och har svårt att se vad som står på hemsidan. Har stiftelsen tänkt på tillgängligheten för funktionsnedsatta, vilka ni ändå vänder er till?
Svar: Absolut har vi det! Stiftelsen har dock inte haft någon hemsida tidigare och aktuell sida är fortfarande under uppbyggnad. För att prioritera stiftelsens medel att gå till de sökande har ingen professionell webbdesigner anlitats. Tips på vad som kan göras för ökad tillgänglighet emottages tacksamt i kontaktformuläret nedan!

Jag har blivit beviljad medel

Jag har fått avslag på min ansökan

Övriga frågor och synpunkter

Välkommen att kontakta stiftelsen vid ytterligare frågor och synpunkter!

 

Kontakt