Morgonljus över Götaverken, akvarell av Lars Hansson

 

Stiftelsen JCE Nolleroths donationsfond är en stiftelse, vars ledamöter utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning revideras årligen av revisorer som upphandlats av Göteborgs Kommun.

Etablerade organisationer/ föreningar, politiskt och religiöst obundna,som anordnar verksamhet för barn under 18 år med funktionsvariationer kan ansöka om stöd från Stiftelsen JCE Nolleroths donationsfond till genomförandet av särskilda pedagogiska insatser/utrustning. Ansökningar skickas in digitalt via länken under fliken Ansökan  mellan  1 och 28 februari och 1 sept till 30 september.
Behövande familjer med barn under 18 år, bosatta i Västra Götaland, kan ansöka endast digitalt via länken under fliken Ansökan mellan den 1 och 30 september.
Ansökningar som inte innehåller alla efterfrågade underlag behandlas inte (läs vidare under fliken Ansökan). Stiftelsen meddelar beslut om bidrag via mail inom ca en månad efter ansökningstidens utgång .


Vårdnadshavare ska redovisa erhållna medel inom 3 månader från det datum de erhållit dem till Ansökningsportalen under fliken Återrapportering.

Organisationer redovisar när medlen använts, men senast januari påföljande år.
Vårdnadshavare kan få stöd från JCE Nolleroths donationsfond sammanlagt tre gånger. Undantag kan göras för behövande familjer som har barn med en dokumenterad och varaktig funktionsnedsättning.

Ansökningar från privatpersoner och organisationer som inte redovisat erhållna medel inom föreskriven tid beaktas inte.

Vänlig hälsning 
Styrelsen 
Stiftelsen JCE Nolleroths donationsfond


Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar t o m 18 år samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar t o m 18 år med fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Vad gäller föreningar och organisationer, bör medel enligt ansökan användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet. Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg eller lämnas till föreningar och organisationer inom offentlig verksamhet. Medel utdelas ej för vid ansökan redan genomförda aktiviteter eller inköp.

Testamentatorns önskan
Genom testamente den 11 april 1889 förordnade J C E Nolleroth att Göteborgs Stad erhåller 100 000 kr, som bildade en fond benämnd Stiftelsen JC E Nolleroths donationsfond. Avkastningen ska användas till uppfostran och vård av späda barn, vars föräldrar var döda eller till följd av fattigdom ur stånd att själva bedriva uppfostran och vård.