Morgonljus över Götaverken av Lars Hansson

 

Stiftelsen JCE Nolleroth betecknas av Göteborgs Stad som en myndighet med egen förvaltning. Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse om tre personer och en ersättare, som är tillsatt av Göteborgs Kommunalfullmäktige och väljs för ett år i taget. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning revideras årligen av revisorer som upphandlats av Göteborgs Kommun.

Stiftelsen har ett digitalt ansökningsförfarande. Ansökningsportalen nås via en länk på denna hemsida under fliken Ansökan för vårdnadshavare resp organisationer. Ansökningsportalen är i regel öppen mellan 1 och 28 februari och 1 och 30 september. Endast ansökningar som innehåller alla efterfrågade underlag behandlas (läs vidare under fliken Ansökan) Stiftelsen meddelar inom catvå månader efter ansökningstidens utgång de vårdnadshavare och organisationer som beviljats ekonomiskt stöd.
Privatpersoner ska redovisa erhållna medel inom 3 månader från det datum man erhållit dem till Ansökningsportalen under fliken Återrapportering. Organisationer redovisar när medlen använts, men senast januari påföljande år.
Privatpersoner kan få stöd från JCE Nolleroths donationsfond sammanlagt tre gånger. Undantag görs för behövande familjer som har barn med en varaktig funktionsnedsättning.

Ansökningar från privatpersoner och organisationer som inte redovisat erhållna medel inom föreskriven tid beaktas inte.

Vänlig hälsning 
Styrelsen 
Stiftelsen JCE Nolleroths donationsfond

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar t o m 18 år samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar t o m 18 år med fysisk/psykisk funktionsnedsättning. Vad gäller föreningar och organisationer, bör medel enligt ansökan användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet. Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg eller lämnas till föreningar och organisationer inom offentlig verksamhet. Medel utdelas ej för vid ansökan redan genomförda aktiviteter eller inköp.

Testamentatorns önskan
Genom testamente den 11 april 1889 förordnade J C E Nolleroth att Göteborgs Stad erhåller 100 000 kr som bildade en fond benämnd Stiftelsen J C E Nolleroths donationsfond. Avkastningen ska användas till uppfostran och vård av späda barn, vars föräldrar var döda eller till följd av fattigdom ur stånd att själva bedriva uppfostran och vård. Fonden förvaltas av en särskild styrelse, som utses av kommunfullmäktige i Göteborg.